Missie/ visie De Bongerd

Missie/ visie

De missie van De Bongerd is het bieden van onderwijs aan kinderen binnen leerjaar 3 t/m 8 waarbij er sprake is van een gedragsstoornis en/ of psychiatrische problematiek. Wij stellen onszelf de opdracht dat kinderen (weer) ontvankelijk worden voor het onderwijs, dat zij vertrouwen (her)krijgen in het onderwijs en zichzelf en tot leren komen. Wij streven een zo hoog mogelijke uitstroombestemming na in de overstap naar het vervolgonderwijs.

De Bongerd biedt een onderwijsplek voor kinderen die vastlopen in het onderwijs vanuit een gedragsstoornis en/ of psychiatrische problematiek, die veelal meer ondersteuningsbehoeftem hebben om van het onderwijs te kunnen profiteren. In samenwerking met het kind, de ouders en hulpverlening bieden wij in deze driehoek de gewenste ondersteuning aan het kind binnen zijn/ haar ontwikkeling. De Bongerd valt te kenmerken in een gemengd schoolklimaat.

De Bongerd heeft de visie dat geen enkel kind ervoor kiest om gedragsproblemen te laten zien op school en wij hebben de overtuiging dat gedrag een oorzaak heeft. Onze school onderzoekt de oorzaken en werkt aan herstel en ondersteuning in het aanleren van succesvergrotende vaardigheden voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.

Goed onderwijs betekent voor ons dat er op alle niveaus van uitvoering onderzoek plaatsvindt op mogelijkheden, dat er van- en met elkaar geleerd wordt, dat talenten worden gezien en (her)ontdekt en er ruimte is voor (door)ontwikkeling.

Onze schoolvisie op het bieden van onderwijs en ondersteuning aan de leerlingen op De Bongerd is samen te vatten in de volgende richtinggevende uitspraken:

 • Kinderen leren wanneer is voldaan aan de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. De visie van De Bongerd is dat kinderen optimaal tot leren komen wanneer zij zichzelf goed en veilig voelen, zich zelfstandig kunnen ontwikkelen en redzaam zijn op school en daarbuiten. Ons klimaat en onze omgang met de kinderen op school is daarop gericht en kenmerkt zich door het stellen van hoge verwachtingen, realistische doelstellingen, samenwerken en het accepteren van elk kind.
 • Wij streven hoge opbrengsten na. Wij gaan uit van wat kinderen nodig hebben aan ondersteuning en werken aan zo hoog mogelijke resulaten. Uitgaande van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en op basis van het ontwikkelingsperspectiefplan van kinderen, werken wij opbrengstgericht met het oog op terug- of doorplaatsing van kinderen naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs of van voortgezet (speciaal) onderwijs en dat zo tijdig als verantwoord plaatsvindt.
 • Wij richten ons op de totale ontwikkeling van de leerling: cognitief, creatief, lichamelijk en sociaal-emotioneel, en vinden het wenselijk het principe van één kind één plan te hanteren.
 • Wij vormen als school een lerende organisatie waarin de "skill and will" centraal staat ten aanzien van personeel in relatie tot ons onderwijs. Op "skills" zijn de onderwijsgevenden sterke didactici en pedagogen. Op "will" hebben ze een sterke affiniteit mert de doelgroep en verbinding aan ons onderwijsmodel. De leerkracht doet er toe in het didactische leerproces en in de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
 • Wij zien ouders als onze partners en werken in een noodzakelijke multidisciplinaire aanpak nauw samen met onze ketenpartners en met diverse (hulpverlenende) instanties in de ontwikkeling van het kind.
 • Wij zijn een neutraal bijzondere school. Dat betekent dat onze school niet is gebaseerd op een geloofsovertuiging. Binnen ons onderwijsaanbod besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten.

 

De kernwaarden van De Bongerd zijn:

 • elk kind mag er zijn
 • emoties mag je hebben en uiten
 • voorafgaand aan gedrag ligt een gebeurtenis, gedachte en emotie
 • er is veiligheid in het contact, de benadering en het gebouw
 • we richten ons op ontwikkeling, ontplooiing en talenten
 • we bieden kansen en (gedrags)alternatieven
 • de volwassenen zijn krachtige rolmodellen