Medenzeggenschapsraad/ ouderraad

Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de scholen van Stichting Almere Speciaal bestaat uit personeelsleden en ouders. De GMR bespreekt zaken die voor de school, de leerlingen en het personeel van belang zijn. De GMR heeft bij sommige onderwerpen instemmingsrecht, soms wordt om advies gevraagd. Al deze zaken staan beschreven in het reglement van de GMR. De GMR vergadert elke zes weken.
Voor meer informatie en het reglement en voor de namenlijst van de leden van de MR, zie www.almere-speciaal.nl.