MR-ouderraad

Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de scholen van Stichting Almere Speciaal bestaat uit personeelsleden en ouders. De GMR bespreekt zaken die voor de school, de leerlingen en het personeel van belang zijn. De GMR heeft bij sommige onderwerpen instemmingsrecht, soms wordt om advies gevraagd. Al deze zaken staan beschreven in het reglement van de GMR. De GMR vergadert elke zes weken.

Oudergesprekken
Drie keer per jaar is er in de jaarplanning opgenomen dat er oudergesprekken zijn. Hierin heeft u een gesprek met de leerkracht over de vordering van uw kind.
Als u andere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de leerkracht altijd een mail sturen. Als u liever even telefonisch contact heeft graag buiten de schooltijden bellen. Dan heeft de leerkracht rustig de tijd om het gesprek aan te nemen.

Medezeggenschapsraad
De Bongerd heeft samen met de andere scholen (Olivijn en Aventurijn) van Almere Speciaal een medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als personeelsleden die mee kunnen praten over beleid op bestuurs en schoolniveau. De MR vergadert regelmatig met de bestuurs en directieleden.

Meer informatie?
Het e-mailadres van de MR is: mr@almere-speciaal.nl
U kunt hier het reglement van de medezeggenschapsraad downloaden

Ouderraad
Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. In deze raad hebben ouders van de leerlingen zitting. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij.

De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het meedenken over de door school te ondernemen bijzondere activiteiten, zoals projecten, excursies, schoolreisjes en festiviteiten, het organiseren van ouderavonden.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie h.wildenberg@almere-speciaal.nl