Aanbod

De missie van De Bongerd is dat we passend onderwijs bieden aan kinderen binnen leerjaar 1 t/m 8 met een ondersteuningsbehoefte gericht op gedrag en/of psychiatrie. Ons doel is dat kinderen weer tot leren komen, weer ontvankelijk zijn voor het onderwijs en dat zij vertrouwen (her)krijgen in het onderwijs en zichzelf. Daarnaast willen wij dat kinderen op een goede wijze met anderen leren omgaan, zelfredzaam zijn en oplossingsgericht denken. In samenwerking met het kind, de ouders en ketenpartners bieden wij in de gewenste ondersteuning. Wij streven naar een zo passend mogelijke uitstroombestemming in de overstap naar het vervolgonderwijs en bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op deze overstap.  

 

De visie van De Bongerd is opgedeeld in drie onderdelen.  

Visie op identiteit van de leerling 

Wij hebben als uitgangspunt dat geen enkel kind ervoor kiest om gedragsproblemen te laten zien op school, dit gedrag komt namelijk ergens vandaan.  

Onze school onderzoekt de oorzaken en werkt op maat aan herstel en ondersteuning. Hierbij leren we de kinderen actief succesbepalende vaardigheden aan om zo optimaal tot leren te komen. Dit bevordert het zelfvertrouwen en het maatschappelijk participeren.   

 

Visie op lesgeven 

Het lesgeven is de kern van ons werk. Op De Bongerd vinden we de volgende zaken belangrijk:  

 • Er is op alle niveaus uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijkheden van het kind; 

 • Er wordt met- en van elkaar geleerd; leerlingen werken coöperatief en samen, waarbij elke leerling zich verantwoordelijk voelt voor het proces;   

 • Er is ruimte voor (door)ontwikkeling; 

 • Het didactische aanbod wordt aangeboden via ons onderwijsmodel IGDI ; 

 • We werken middels convergente differentiatie, om zo aan te sluiten bij de leerbehoeftes van de leerlingen;  

 • Talenten worden ontdekt en ontwikkeld door middel van veiligheid, een goede relatie en wederzijds respect; 

 • Hoge verwachtingen worden gestimuleerd door middel van het inzetten van een growth mindset en uitgaan van mogelijkheden en kansen;  

 • Het kind is mede-eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling;  

 • We werken in een uitdagende rijke leeromgeving om leerlingen een onderzoekende houding aan te leren. 

 

Visie op leren  

De visie van De Bongerd is dat leerlingen optimaal tot leren komen in een veilig pedagogisch klimaat; 'Plezier en ontwikkeling door betrokkenheid en veiligheid'; Wanneer kinderen zich veilig voelen en betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling, zullen ze met plezier tot leren komen.  

Ons klimaat en onze omgang met de leerlingen op school is daarop gericht en kenmerkt zich door het stellen van hoge verwachtingen en realistische doelstellingen. 

 • Wij gaan uit van wat leerlingen nodig hebben aan ondersteuning en werken aan zo optimaal mogelijke resultaten. Uitgaande van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen werken wij opbrengstgericht. Altijd met oog op terug- of doorplaatsing van leerlingen naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs of van voortgezet (speciaal) onderwijs en dat zo snel als verantwoord is; 

 • Wij richten ons op de totale ontwikkeling van de leerling: cognitief, creatief, lichamelijk, sociaal-emotioneel en hanteren daarbij het principe van één kind-één plan. Wij zien ouders als onze partners en werken in een noodzakelijke multidisciplinaire aanpak nauw samen met onze ketenpartners en met diverse (hulpverlenende)instanties in de ontwikkeling van het kind;  

 • Wij vormen als school een lerende organisatie waarin professionele leergemeenschappen en werkgroepen centraal staan. 
   

  De kernwaarden van De Bongerd zijn: 

 • Plezier en ontwikkeling door veiligheid en betrokkenheid;  

 • Elk kind mag zichzelf zijn;  

 • Emoties mag je hebben en uiten;  

 • Voorafgaand aan gedrag ligt een gebeurtenis, gedachte en een emotie;  

 • Er is veiligheid in het contact, de benadering en het gebouw;  

 • Ontwikkeling, ontplooiing en talentontwikkeling;  

 • Bieden van kansen en (gedrags)alternatieven;  

 • Krachtige rolmodellen in volwassenen.