Aanbod


De kernwaarden van De Bongerd zijn:

· Plezier en ontwikkeling door veiligheid en betrokkenheid
· Elk kind mag zichzelf zijn
· Emoties mag je hebben en uiten
· Voorafgaand aan gedrag ligt een gebeurtenis, gedachte en een emotie
· Er is veiligheid in het contact, de benadering en het gebouw · Ontwikkeling, ontplooiing en talentontwikkeling
· Bieden van kansen en (gedrags)alternatieven
· Krachtige rolmodellen in volwassenen De Bongerd heeft schoolbrede gedragsafspraken gesteld op grenzen, acceptatie & respect en verantwoordelijkheid. Verder bestaat er een normatieve gedragscode voor leerlingen, personeel en ouders. Door de inzet van positive behavior support (PBS) geven we overal in de school vorm aan deze kernwaarden.
 

Missie van de Bongerd

Missie van De Bongerd is onderwijs geven aan kinderen binnen leerjaar 3 t/m 8 met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek. Wij willen de kinderen weer ontvankelijk krijgen, dat zij vertrouwen (her)krijgen in het onderwijs en zichzelf en tot leren komen. Ook willen wij dat kinderen op een goede wijze met anderen leren omgaan, zelfredzaam zijn en probleemoplossend denken. Wij streven een zo hoog mogelijke uitstroombestemming na in de overstap naar het vervolgonderwijs en bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op deze overstap. De Bongerd biedt een plek voor kinderen die vastlopen in het onderwijs vanuit een gedragsstoornis en/ of psychiatrische problematiek, die veelal meer ondersteuningsbehoeften hebben om van het onderwijs te kunnen profiteren. In samenwerking met het kind, de ouders en ketenpartners bieden wij in deze driehoek de gewenste ondersteuning aan het kind op zijn ontwikkeling. De Bongerd is te kenmerken in een gemengd klimaat waar leerlingen in de basisschoolleeftijd zitten met verschillende belemmeringen en tekortkomingen, veelal vanuit een gedragsstoornis en/ of psychiatrische stoornis. Visie op identiteit wij hebben de visie dat geen enkel kind ervoor kiest om gedragsproblemen te laten zien op school en hebben de overtuiging dat dit gedrag ergens vandaan komt. Onze school onderzoekt de oorzaken en werkt op maat aan herstel en ondersteuning in het aanleren van succesbepalende vaardigheden voor een zo optimale zowel sociaal emotionele als didactische ontwikkeling van het kind. Op deze manier leert het kind zelfvertrouwen te krijgen in eigen kunnen. Visie op lesgeven Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij vinden op De Bongerd de volgende zaken van groot belang:  er is op alle niveaus uitvoering onderzoek gedaan naar mogelijkheden van het kind,  er wordt met- en van elkaar geleerd; leerlingen werken (coöperatief) samen, waarbij elke leerling zich verantwoordelijk voelt voor het proces,  er is ruimte voor (door)ontwikkeling,  het didactische aanbod wordt aangeboden in een kwaliteitsvolle directe instructie,  er wordt onderwijs op maat gegeven; convergentie differentiatie, talenten worden ontdekt en ontwikkeld door middel van veiligheid, een goede relatie en wederzijds respect, hoge verwachtingen worden gestimuleerd door middel van het inzetten van een growth mindset, het kind leert leren in een veilig pedagogisch klimaat, het kind leert een onderzoekende houding aan door middel van in een uitdagende leeromgeving te werken. Visie op leren Leerlingen leren wanneer is voldaan aan de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.
 

Die visie van de Bongerd

De visie van De Bongerd is dat leerlingen optimaal tot leren komen wanneer zij zichzelf goed en veilig voelen, zich zelfstandig kunnen ontwikkelen en zich kunnen redden op school en daarbuiten. Ons klimaat en onze omgang met de leerlingen op school is daarop gericht en kenmerkt zich door het stellen van hoge verwachtingen, realistische doelstellingen en het accepteren van elke leerling. Wij streven hoge opbrengsten na. Wij gaan uit van wat leerlingen nodig hebben aan ondersteuning en werken aan zo hoog mogelijke resultaten. Uitgaande van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen werken wij opbrengstgericht met het oog op terug- of doorplaatsing van leerlingen naar een vorm van (speciaal) basisonderwijs of van voortgezet (speciaal) onderwijs en dat zo snel als verantwoord is.  Wij richten ons op de totale ontwikkeling van de leerling: cognitief, creatief, lichamelijk, sociaal-emotioneel en hanteren daarbij het principe van één kind-één plan  Wij vormen als school een lerende organisatie waarin centraal staat de "skill and will" ten aanzien van personeel in relatie tot ons onderwijs. Op "skills" zijn de onderwijsgevenden sterke didactici en pedagogen. Op "will" hebben ze een sterke affiniteit met de doelgroep en verbinding tot ons onderwijs. De leerkracht doet ertoe in het didactische leerproces en in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  Wij zien ouders als onze partners en werken in een noodzakelijke multidisciplinaire aanpak nauw samen met onze ketenpartners en met diverse (hulpverlenende)instanties in de ontwikkeling van het kind. 7
De Bongerd is onderdeel van Stichting Almere Speciaal De Bongerd is een neutraal bijzondere school. Dat betekent dat onze school niet is gebaseerd op een geloofsovertuiging. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving - ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.
 

De kinderen volgen bij ons onderwijs in combinatie met een ondersteunings/ behandelaanbod. Dit aanbod is ingedeeld in drie vormen:

  1. onderwijs al dan niet met poliklinische behandeling
  2. onderwijs met een intensief traject van GGZ Centraal Fornhese, gedeeltelijk onder schooltijd, voor diagnostisch onderzoek of behandeling
  3. onderwijs-jeugdhulparrangement: onderwijs met onderschoolse behandeling in de klas van Plurijn en thuisbegeleiding

De drie bovenstaande vormen van aanbod bieden een verschillende intensiteit op de complexiteit van de hulpvraag van het kind en ouders. De basisondersteuning van De Bongerd valt onder het meest intensief stedelijk onderwijs aanbod.