Aanmelding / inschrijving

Toelaatbaarheid

De toeleiding naar De Bongerd gaat via Passend onderwijs Almere (POA). Onze leerlingen dienen te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), die wordt afgegeven door de afdeling toeleiding van POA.

De kinderen die in een klinische opname bij ons onderwijs volgen, worden ingeschreven op residentiele plaatsbekostiging en hebben geen TLV nodig. Deze kinderen volgen onderwijs op De Bongerd voor de duur van de opname. Na de opname en daarmee ook onderwijsplek op De Bongerd, blijft (het samenwerkingsverband van) de voorliggende school verantwoordelijk voor het onderwijs, al dan niet in een verwijzing naar een andere school. 

Oriëntatie en aanmelding

Door het indienen van een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij POA voor De Bongerd, wordt in een toelaatbaarheidsoverleg besloten of wij een passend aanbod kunnen doen. Als u in het voortraject informatie wil over de school, neem dan gerust contact met ons op via het algemene schoolnummer. Wij denken graag met u mee.

De Commissie voor de begeleiding heeft de volgende taken:

  • het vaststellen van de uitstroombestemming
  • het vaststellen van de onderwijsbehoeften en de geplande vaardigheidsgroei van de leerlingen
  • het jaarlijks afgeven van advies op het ontwikkelingsperspectief naar het onderwijs
  • het jaarlijks evalueren en zo nodig bijstellen van het ontwikkelingsperspectief
  • het adviseren over terugplaatsing of doorplaatsing van de leerling naar een ander onderwijsarrangement
  • het bijstellen van de uitstroombestemming
  • het adviseren van de schoolleiding ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen vanuit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt.

De Commissie voor de begeleiding bestaat uit:

Schoolleider

voorzitter, gemandateerd door het bestuur. Verantwoordelijk voor intake nieuwe leerlingen, betrokken bij oudergesprekken, voorbereiding uitstroom, adviseren teamleden.

Orthopedagoog

Psychodiagnostisch onderzoek, uitvoeren observaties in de klas en het geven van handelingsadviezen aan leerkrachten. Ook verantwoordelijk voor de samenwerking met GGZ voor leerlingen met een poliklinisch traject.

Jeugdarts GGD

beschikt over expertise inzake het signaleren, beoordelen en verwijzen in geval van sociaal-medische problemen en stoornissen in de fysieke en psychosociale ontwikkeling. Binnen de CvB wordt deze expertise ingezet voor advisering van de leerkracht. Daarnaast voert de jeugdarts de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) uit waarvan de bevindingen eveneens meebepalend zijn voor de advisering. Daarnaast voert de jeugdsarts de preventieve gezondgheidsonderzoeken uit, waarvan de bevindingen eveneens meebepalend zijn voor de advisering.

Klinisch psycholoog

levert bijdrage vanuit de multidisciplinaire oordeelvorming vanuit kinderpsychiatrische en gedragskundige expertise. Zij levert een bijdrage aan de signalering van kind- of systeemfactoren die een risico vormen voor de ontwikkeling van een kind en adviseert in dergelijke situaties ten aanzien van verwijzing.

Kinder- en jeugdpsychiater

signaleert tijdens de CvB besprekingen of er sprake zou kunnen zijn van een (exacerbatie van een) kinderpsychiatrische stoornis en adviseert in dergelijke situaties ten aanzien van een verwijzing.

De commissie komt elke vijf weken bijeen. Van de bijeenkomsten worden de afspraken en acties vastgelegd en uitgezet. De Commissie voor de Begeleiding adviseert over de schoolverwijzing.