Inrichting van het onderwijs

Werkwijze De Bongerd
Het onderwijs en het leren staat centraal op De Bongerd. Wij stellen voor elke leerling een ambitieus uitstroomniveau vast, waarbij de leerlingen één van de drie leerroutes volgt. Halfjaarlijks worden zowel leergebied specifieke- als leergebied overstijgende doelstellingen gesteld, in het toewerken naar het uitstroomniveau. Deze doelstellingen staan in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van elke leerling en worden met ouders besproken tijdens een op overeenstemming gericht overleg binnen zes weken na start op school.

Ons klimaat
In ons dagelijks werken doen wij een beroep op de gezonde leermogelijkheden van elke leerling, waarbij wij rekening houden met hun talenten en belemmeringen. De mate waarin we structuur, duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid bieden is afhankelijk van de behoefte van de leerling in de groep. Waar de leerlingen het aankunnen, bieden we ze een zo normaal mogelijke schoolomgeving. Vanuit dit klimaat werken wij per leerling toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling. Niet altijd zijn de beslissingen van de leerlingen de meest wenselijke. Door het bieden van passende interventies, het opdoen van succeservaringen, het bieden van keuzen en nieuwe kansen, ontwikkelen leerlingen het vertrouwen en het vermogen om steeds zelfstandiger te werken en te leren op alle gebieden.

Onze vakken
Onze leerlingen zijn in hun ontwikkeling belemmerd, wat tot gevolg heeft dat zij specifieke onderwijsbehoeften hebben ten aanzien van de voorwaarden van het onderwijs en de wijze waarop het aanbod is ingericht. Het aanbod van de vakken die onze leerlingen krijgen zijn hetzelfde als in het reguliere basisonderwijs: Nederlandse taal, rekenen & wiskunde, Engels, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs. Daarnaast bieden we leefstijllessen aan ter bevordering van de leergebied overstijgende vakken; leren leren, sociale competentie en redzaamheid. Wij volgen binnen ons onderwijs de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.


De afgelopen drie schooljaren; 

  • hebben we ingezet op teambrede deskundigheidsbevordering op het gebied van psychopathologie
  • hebben wij een verdiepende impuls gegeven aan ons reken- technisch lees- en spellingsonderwijs
  • hebben wij de sociale competentie observatielijst voor speciaal onderwijs en plek gegeven binnen ons aanbod en OPP
  • zijn wij gaan werken met een convergent gedifferentieerd onderwijsaanbod, met behoud van CITO toetsing op maat
  • zijn de leerkrachten en onderwijsassistenten intensief gecoacht en begeleid in het versterken van de instructievaardigheden en het bieden van effectieve instructie
  • hebben we nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd op rekenen, spelling, wereldoriëntatie, Engels en technisch lezen
  • hebben we teamscholing gevolgd op handelingsgericht werken (HGW)

In het schooljaar 2016-2017 staat de doorontwikkeling en professionalisering centraal middels meerdaagse trainingen op HGW, preventie en agressie interventie en anders leren kijken naar gedrag.

Waarborging kwaliteit van onderwijs
Het onderwijsbeleid van De Bongerd wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Sinds een aantal jaar werken wij met een systeem voor kwaliteitsbeleid. Onderdeel van dit systeem vormt een kwaliteitsonderzoek onder leerlingen, ouders, personeel en ketenpartners. Tevens monitoren wij tweejaarlijks de sociale veiligheid van onze leerlingen, ouders en personeel en ontwikkelen we hier nieuw beleid op binnen ons sociale veiligheidsplan.

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we toe naar een KSO certificering: kwaliteitsnorm speciaal onderwijs vanuit het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). KSO certificering betekent dat wij als school interne auditoren opleiden die toezien op de kwaliteit binnen onze school. De Bongerd leidt twee teamleden op tot auditor.