Inrichting van het onderwijs

Werkwijze De Bongerd

Het onderwijs en het leren staan centraal op De Bongerd. Wij stellen voor elke leerling een ambitieus uitstroomniveau vast, waarbij de leerlingen één van de drie leerroutes volgen. Halfjaarlijks worden zowel leergebied specifieke- als leergebied overstijgende doelstellingen gesteld, in het toewerken naar het uitstroomniveau. Deze doelstellingen staan in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van elke leerling en worden met ouders besproken tijdens een op overeenstemming gericht overleg binnen zes weken na start op school.
 

Ons klimaat

In ons dagelijks werken doen wij een beroep op de gezonde leermogelijkheden van elke leerling, waarbij wij rekening houden met hun talenten en belemmeringen. De mate waarin we structuur, duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid bieden is afhankelijk van de behoefte van de leerling in de groep. Waar de leerlingen het aankunnen, bieden we ze een zo normaal mogelijke schoolomgeving. Vanuit dit klimaat werken wij per leerling toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling. De leerlingen maken niet altijd de meest wenselijke beslissingen. Door het bieden van passende interventies, het opdoen van succeservaringen, het bieden van keuze- en nieuwe kansen, ontwikkelen leerlingen het vertrouwen en het vermogen om steeds zelfstandiger te werken en te leren op alle gebieden.
 

Onze vakken

Onze leerlingen zijn in hun ontwikkeling belemmerd, wat tot gevolg heeft dat zij specifieke onderwijsbehoeften hebben ten aanzien van de voorwaarden van het onderwijs en de wijze waarop het aanbod is ingericht. Het aanbod van de vakken die onze leerlingen krijgen zijn hetzelfde als in het reguliere basisonderwijs: Nederlandse taal, rekenen & wiskunde, Engels, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Daarnaast bieden we leefstijllessen aan ter bevordering van de leergebied overstijgende vakken; leren leren, sociale competentie en redzaamheid. Wij volgen binnen ons onderwijs de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.